Than hoạt tính

Sản phẩm của Than hoạt tính

Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Liên hệ

Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Liên hệ

Than gáo dừa loại 2

Liên hệ

Than gáo dừa loại 1

Liên hệ

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-2 bao dứa

Liên hệ

Than gáo dừa – Trà Bắc T-GD-1 bao giấy

Liên hệ

Than hoạt tình gáo dừa Trà Bắc T-TBV - Việt Nam

Liên hệ

Than hoạt tính Calgon Carbsorb 40 - Mỹ

Liên hệ

Than hoạt tính Calgon Carbsort 30 – Mỹ

Liên hệ

Than hoạt tính Norit PK 1-3 Hà Lan

Liên hệ

Than hoạt tính Anthraxít - T-ATH

Liên hệ

Than hoạt tính dạng que - T-QUE

Liên hệ Liên hệ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google